, !

: shahaf rahamim
:
: 0
: 0 - (shahaf rahamim)

, , , , , , , , , , , , , , ",
Shlifim.com
" EpsilonTal -